Lidmaatschap

De NVVK is dé brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

NVVK-lidmaatschap

Leden

Het ledenbestand van de NVVK bestaat uit gemeentelijke en particuliere organisaties op het gebied van kredietverlening aan particulieren en (ex-)ondernemers, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Er zijn momenteel 99 leden, bestaande uit:

  • algemene leden;
  • aspirant-leden*.

* Met ingang van 1 januari 2017 is het aspirant-lidmaatschap komen te vervallen voor nieuwe aanvragers van het lidmaatschap van de NVVK. Vanaf 1 januari worden aanvragers getoetst door een onafhankelijke auditor door middel van een toelatingsaudit. Als de aanvrager de toelatingsaudit met succes doorloopt en het Bestuur van de vereniging de aanvraag goedkeurt is de aanvrager meteen volwaardig lid van de NVVK. Zie verder onder 'Aanvraag lidmaatschap'.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVVK staat open voor instellingen die op professionele wijze één of meer producten voeren, zoals budgetbeheer, sociale kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

Voor NVVK-leden gelden o.a. de volgende eisen:

  • de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepaling gesteld in art 47 en 48 van de Wet op Consumentenkrediet en art. 3.5 van de Wet op het financieel toezicht;
  • NVVK-leden conformeren zich aan de Gedragscodes en modules van de NVVK;
  • er is sprake van een continue bedrijfsvoering;
  • de schuldregelingen worden geregistreerd bij BKR (indien de instelling daartoe bevoegd is).


De volledige eisen zijn vastgelegd in het Toetsingskader Lidmaatschap NVVK.

Audit

Tevens ondergaan onze leden elke 3 jaar een verplichte en alles omvattende audit. Niet alleen wordt getoetst aan de NEN8048-normen, maar de totale organisatie wordt beoordeeld op de criteria die ook gelden voor de aanvraag van het lidmaatschap.

Voordelen NVVK-lidmaatschap

  • De NVVK maakt een krachtige vuist in politiek Den Haag.
  • Daarbij geldt het lidmaatschap van de NVVK steeds meer als kwaliteitsstandaard, welke in stand gehouden wordt door de verplichte audit voor de leden. Klanten en schuldeisers vragen erom!
  • Nieuwe leden kunnen zich verder tegen een jaarlijkse vaste bijdrage aanmelden bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. Deze door de NVVK opgerichte Stichting is houder van een bemiddelingsvergunning van de AFM, waardoor geen eigen vergunning noodzakelijk is voor het openen van rekeningen bij banken voor individuele cliënten in het kader van financieel- of budgetbeheer.
  • Daarnaast heeft de NVVK met een grote bank een samenwerkingsovereenkomst om leden bij het openen van bankrekeningen te faciliteren.

Contributie & overige kosten

Contributie per 1 januari 2018

De contributie voor 2018 wordt in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2017 vastgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2017 is besloten de contributiesystematiek aan te passen en over te gaan naar staffels. De laagste staffel is 0 tot en met 10, de hoogste 90,1 en verder. De contributie zal waarschijnlijk liggen tussen de 4.700 euro (organisatie tot en met 10 fte) en 19.586 euro (organisatie van 90,1 fte en meer). Na 21 november 2017 wordt het gehele overzicht opgenomen.

Tot en met 31 december 2017

Organisaties tot 20 fte

De basiscontributie bedraagt voor organisaties en instellingen tot 20 fte 3.178 euro per jaar met een opslag per product van 1.640 euro (budgetbeheer (inclusief beschermingsbewind), schuldhulpverlening en kredietverlening.

Organisaties > 20 fte

Organisaties groter dan 20 fte betalen een basiscontributie van 6.355 euro per jaar met de opslag per product van 1.640 euro (budgetbeheer, schuldhulpverlening, kredietverlening en beschermingsbewind).

BKR

Naast de contributie dienen leden zich verplicht aan te sluiten bij BKR. De eenmalige administratiekosten bedragen 1.580 euro, 250 euro per persoon voor de verplichte cursus en jaarlijks 780 euro voor toetsingen.

Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden

NVVK-leden kunnen zich verder vrijwillig aansluiten bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 500 euro op jaarbasis, afhankelijk van de te maken kosten.

Aanvraag NVVK-lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2017 werkt de NVVK met een toelatingsaudit voor nieuwe leden. Dit betekent dat organisaties die lid willen worden eerst worden geaudit door een onafhankelijk auditor. Op basis van deze audit wordt uiteindelijk door het Bestuur besloten over eventuele toelating.  

De aanvraag start met het invullen van het aanvraagformulier, waarbij ook een aantal aanvullende documenten moeten worden meegestuurd. Als de aanvraag compleet is en er geen bijzonderheden zijn geconstateerd, dan wordt door de NVVK een onafhankelijk auditor aangewezen die de toelatingsaudit zal afnemen. Afspraken over de prijs van de audit en de datum waarop deze kan worden afgenomen maakt u met deze auditor. 

Voor volledige informatie over de voorwaarden voor lidmaatschap en de procedure voor toelating verwijzen wij u naar het Toetsingskader Lidmaatschap NVVK. Daarnaast bevatten de Statuten van de NVVK belangrijke informatie over de vereniging, en de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Naar boven