Gemeenten aan zet om zwerfjongeren met schulden toe te leiden naar werk of opleiding

14 juni 2018

In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW is de rapportage Zwerfjongeren en Schulden verschenen. In dit onderzoek, uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies in samenwerking met Slim Beleid, wordt op basis van interviews en enquêtes onder professionals en zwerfjongeren zelf een beeld geschetst van de kenmerken en achtergronden van de groep zwerfjongeren. Dit beeld betreft zowel de schuldenproblematiek als de situatie met betrekking tot werk of opleiding. Onderzoekers schetsen knelpunten en belemmeringen die zich voordoen bij toeleiding naar werk of opleiding en beschrijven inspirerende praktijkvoorbeelden voor het vergroten van de participatie van deze groep op de arbeidsmarkt en het onderwijs. Tot slot benoemen zij oplossingsrichtingen die kunnen bijdragen aan verbetering van toeleiding van zwerfjongeren met schulden naar werk of opleiding.

De NVVK was zijdelings betrokken bij het onderzoek door de enquête te verspreiden onder haar leden, waarop bijna 40 leden de vragenlijst retourneerden. Daarnaast wordt in het onderzoeksrapport over zwerfjongeren meerdere malen gerefereerd aan de (interne) NVVK-notitie over jongeren met studiefinanciering en schulden.

- Rapport Zwerfjongeren en Schulden
- Notitie Jongeren met studiefinanciering en schuldhulpverlening (enkel voor NVVK-leden inzichtelijk)


« Terug

Naar boven